Re-integratie en participatie gaat allemaal om meedoen!

Vanavond stonden een paar moeilijke woorden centraal, voor wat inderdaad ook een complex probleem is. Hoe krijg je mensen weer actief in de samenleving? Of dat nu gaat om (betaald) werk, of om (vrijwillig) meewerken in een maatschappelijke organisatie. Het gaat erom mensen in staat te stellen om mee te doen. 

Btw-handreiking kinderopvang

Er is weer een stap gezet naar meer keuzevrijheid in de onderwijs- en opvangsector. De verschillende brancheorganisaties en Van Doorne hebben samengewerkt om de btw-mogelijkheden bij de vorming van integrale kindcentra in kaart te brengen. De rijksoverheid heeft daar nu ook een infokaart aan gewijd. Per samenwerkingsvorm worden de btw-oplossingen geschetst. Behulpzaam voor de sector en een goede ontwikkeling voor ouders, kinderen en organisaties.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2018/10/10/infokaart-btw-afdracht

Brede emancipatie door kinderopvang

Samenvatting van het Vlietkinderendebat in Voorburg, op 2 september 2018.

Vlietkinderen, een organisatie voor kinderopvang in onder meer Leidschendam en Voorburg, organiseerde in samenwerking met Bart Bakker een goed bezochte oploop over de maatschappelijke positie van kinderopvang. Is kinderopvang een recht, of misschien zelfs een plicht? Mag een opvangorganisatie winst maken? En hoe gaan we om met het onderscheid opvang/onderwijs? Relevante vragen, waar zowel landelijke als lokale politiek zich over moeten buigen.

Voor de Partij van de Arbeid in Leidschendam-Voorburg staat een duidelijk doel voor ogen: een breed toegankelijke kinderopvang, met zo min mogelijk (financiële) drempels en een goede aansluiting op het onderwijs. We kunnen daar als gemeente heel concreet in faciliteren: schoolgebouwen die ook ruimte hebben voor opvangactiviteiten en een eigen bijdrage voor ouders die zo laag mogelijk is.


Talenten in Ldam-Vbg

Vrijdag 14 september was er een waar feestje in Theater Ludens in Voorburg. Het Open Podium van Talentenloods vierde haar 5 jarig jubileum en dat werd feestelijk gestart met talenten onder de 13 jaar. Ik mocht samen met Paul de Beer, mijn oud-docent Latijn, de opening verzorgen. Bekijk het bericht in Het Krantje en de Facebook met het beeldverslag.

Groepsstructuren in het onderwijs

Onderwijsland is georganiseerd middels rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, coöperaties. Soms gebruik makend van vennootschappen, maar dat ligt voor de zuiver publieke activiteiten wat minder voor de hand. Wanneer meerdere onderwijsrechtspersonen met elkaar in een groep samen werken ontstaan er als snel discussies met extern toezichthouders, zoals de Onderwijsinspectie of accountants. Terwijl groepsstructuren in andere sectoren aan de orde van de dag zijn (vergelijk de zorg). Op 19 september 2018 organiseerde ik met het onderwijsteam van Van Doorne een ochtendseminar over groepsstructuren in het onderwijs. Een nuttige dag, met een goede opkomst, uitwisseling van kennis en ervaringen en resulterend in concrete actiepunten. Op alle vlakken: wordt vervolgd.