Onderwijs & ontwikkeling in #LV

De gemeenteraad debatteerde over de gezamenlijke inzet van de gemeente en lokale aanbieders van onderwijs en opvang in de komende jaren. Vragen van de PvdA LV over de inzet van de wethouder ten aanzien van (i) de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp, (ii) het faciliteren van huisvesting voor doorlopende leerlijnen in IKC’s en tienerscholen en (iii) het verzorgen van een regierol, onder meer op het tegengaan van versnippering op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie.

De wethouder heeft toegezegd om aan alledrie de onderwerpen expliciet aandacht te besteden. Dat komt in volgende gesprekken aan de orde, over het jaarverslag van de afdeling Leerplicht en rondom de nieuwe huisvestingsplannen voor het onderwijs die nu worden opgesteld.

De PvdA zal ook bij de behandeling van de Kadernota in juli aandacht vragen voor passende financieringsvormen voor onderwijshuisvesting. Daarmee maken we het leven van opvang- en onderwijsorganisaties weer iets gemakkelijker (of voorspelbaarder).