De wereld zoals die zou moeten zijn

Voorzitter,

In het afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met de politiek. Met de mooie kanten van de politiek, wanneer er kleine en grote veranderingen te vieren waren. En ook met de minder mooie kanten van de politiek, wanneer meningsverschillen niet tot gesprek maar tot verharding leidden, of wanneer vorm het won van inhoud. En voorzitter, door die eerste kennismaking ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat er een wereld is zoals die is en dat er een wereld is zoals die zou moeten zijn.

De wereld zoals die is, is een wereld waarin wonen op de plek waar je wilt een voorrecht is geworden voor mensen met een ruime beurs. Mensen die toevallig op het juiste moment gekocht hebben, of mensen die met een ruim salaris ook een ruime huur kunnen betalen. Een wereld waarin, in een gemeente als Leidschendam-Voorburg, mensen jarenlang op een sociale huurwoning moeten wachten. Terwijl in een wereld zoals die zou moeten zijn, mensen zeker zijn van een betaalbare huur en niemand jarenlang hoeft te wachten op een geschikte woning. Een wereld waarin concrete afspraken zijn gemaakt met de woningbouwverenigingen om nog ruim 300 extra woningen te bouwen. Een wereld ook, waarin de schop zo snel mogelijk de grond in gaat om alle bestaande afspraken nu echt te realiseren. We zijn daar mee begonnen, door nu in Overgoo extra sociale huurwoningen neer te zetten. En we zijn blij met de inspanningen die wethouder Rouwendal daarin heeft toegezegd.

Maar voorzitter – we kunnen geen genoegen nemen met de wereld zoals die is. Er zijn meer woningen nodig en snel ook. De Partij van de Arbeid vraagt daarom aan wethouder Bouw op welke plekken zij die honderden sociale woningen ziet verrijzen. Is er een beleidswijziging nodig, door meer nadruk te leggen op sociale huurwoningen? Of is er gewoon meer inzet nodig vanuit de gemeente, om nu eindelijk tot nadere afspraken en concrete actie te komen? Wij vragen de wethouder om duidelijk aan te geven welke woningen op welk moment zijn te verwachten en welke keuzes worden gemaakt om het bouwtempo te verhogen. Om sneller te bouwen aan de wereld zoals die zou moeten zijn.

De wereld zoals die is, kan hard zijn voor mensen met weinig kapitaal. En dat gaat op voor alle vormen van kapitaal. Of het nu gaat om financieel vermogen, of om sociale vaardigheden, de wereld zoals die is, gaat uit van inwoners die goed voor zichzelf kunnen opkomen.
Voor wie dat niet kan hoort er een krachtige overheid te zijn. Een tegenwicht tegen de oneerlijke en onrechtvaardige tendensen in de wereld. En daarom is de Partij van de Arbeid blij met de 135 duizend euro die nu elk jaar geïnvesteerd gaat worden in het vroegtijdig signaleren van problematische schulden. En we zijn blij met het convenant dat al in 2014 met de woningcorporaties werd gesloten, om huisuitzettingen te voorkomen. Maar die afspraken moeten wel worden nagekomen en dat is wat wij van het college willen weten: hoe verloopt de samenwerking met de woningcorporaties op dit vlak? Want juist van maatschappelijke partijen mag verwacht worden dat zij met volle overtuiging werken aan de wereld zoals die zou moeten zijn.
Naast die hulp bij de financiële positie van mensen, zijn ook investeringen nodig in de sociale positie van onze inwoners. Ik vraag daarom aan wethouder Stemerdink wat de stand van zaken is rondom de invoering van gratis openbaar vervoer voor AOW’ers met een Ooievaarspas. We hebben de belofte gedaan dat dit uiterlijk per 1 januari geregeld zal zijn en de Partij van de Arbeid staat daar nog steeds voor. Want vrij reizen vergroot de leefwereld. En die leefwereld, voorzitter, begint in de wijk. Wij vragen aan het college op welke manier het wijkgericht werken en het beleid rondom de buurtcentra vorm krijgt – telkens in goed overleg met organisaties zoals WOeJ. Want dat is een belangrijk punt voor de Partij van de Arbeid. Omdat het in de wereld zoals die zou moeten zijn, in elke wijk prettig wonen en leven is, voor jong en oud.

Voorzitter, prettig wonen en leven in het hier en nu is één ding. Prettig wonen in de toekomst een vraag van een heel andere orde. Op dit moment worden kinderen geboren met een klimaatschuld die alleen nog verder maar oploopt. We hebben als gemeente te kampen met luchtverontreiniging van twee autosnelwegen en we gooien nog te veel afval weg. En dat terwijl één van de kernen van onze gemeente volledig onder zeeniveau ligt. De wereld zoals die zou moeten zijn, kent minder vervuilende auto’s, waardoor de leefbaarheid van al onze wijken verbetert. En de wereld zoals die zou moeten zijn kent hoogwaardiger en beter toegankelijk openbaar vervoer. Ik noemde al even de inspanningen op het gebied van gratis reizen voor ouders. En daarnaast vraagt de Partij van de Arbeid op welke manier het college toewerkt naar een tramhalte in de buurt van Overgoo. En wanneer komt het College eigenlijk met nieuwe plannen om het fietsen te stimuleren waar eind 2018 unaniem door de Raad om is verzocht? In een wereld zoals die zou moeten zijn, wordt het mensen gemakkelijk gemaakt om de auto uit te komen en de fiets op te stappen. We lazen vandaag al dat er met Den Haag wordt samengewerkt. Dat is heel goed. Maar wat doet onze gemeente zelf, concreet? En kan het college toezeggen dat onze eerdere suggesties voor de verduurzaming van onze gemeente en de energietransitie in het duurzaamheidsprogramma terugkomen? Het gaat ons dan bijvoorbeeld om afspraken met de woningcorporaties over verduurzaming van sociale huurwoningen; het betrekken van inwoners bij de energietransitie op wijkniveau; en verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De wereld zoals die is, vraagt om duurzame verandering.

In de wereld zoals die zou moeten zijn, hoeven kinderen zich geen zorgen te maken over hun toekomst en hun bestaan. Ook niet de kinderen die kort of lang hulp nodig hebben, vanuit de Jeugdzorg. De oplossingen die nu gezocht worden om die hulp betaalbaar te houden, worden door ons gesteund. Op zoek naar balans tussen middelen en mogelijkheden. Maar waar wij nooit mee akkoord gaan is een wereld waarin onze kinderen moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben. Want in de wereld zoals die zou moeten zijn, gaan kinderen boven kosten. En wij dienen daarom een motie in die de wethouder opdraagt om in volgende jeugdmonitoren de raad altijd expliciet te informeren over de wachttijd voor de verschillende soorten jeugdzorg in onze gemeente. Omdat in de wereld zoals die zou moeten zijn, mensen zeker zijn van de hulp die zij nodig hebben. Ook als dat gaat over hulp in het kader van de Wmo. En daarom vraag ik aan het college om een reactie op de kritische vragen die de Adviesraad Sociaal Domein stelt, als het gaat over de manier waarop wij in deze gemeente omgaan met zorgindicaties.

Voorzitter, in deze bijdrage heb ik mij laten inspireren door een iconische leider: Barack Obama. Want via zijn boeken heb ik me een beeld kunnen vormen van hoe hij kijkt naar de wereld zoals die is en de wereld zoals die volgens hem zou moeten zijn. En voorzitter, vanuit die leeservaring zeg ik dat de wereld zoals die zou moeten zijn, ook een wereld is waarin mensen, kinderen, in alle vrijheid en gelijkheid en zonder drempels, van en met elkaar moet kunnen leren. Daar kan onze gemeente haar bijdrage aan leveren, in het bijzonder door een goede bibliotheek mogelijk te maken. Boeken zijn de toegang tot nieuwe ideeën en de bieb is voor jong en oud een toegang tot nieuwe sociale contacten en een levenslange ontwikkeling.
Een bibliotheek kost geld en dat vraagt om een plan. De Partij van de Arbeid wacht nog steeds op dat plan. En daarom herhalen wij luid en duidelijk wat wij ook vorig jaar al hebben aangegeven. De bibliotheek geeft aan met minder toe te kunnen; maar zonder plan, steunen wij geen enkele verlaging van de subsidie aan de bibliotheek. Wij vragen aan het college op welke manieren aan een goede en toegankelijke bibliotheek wordt gewerkt en op welke termijn we een inhoudelijk plan voor de toekomst van de bibliotheek ontvangen.

Voorzitter, we leven in de wereld zoals die is, maar de wereld zoals die zou moeten zijn komt wel steeds dichterbij. Want iedere inwoner die weer aan het werk kan, is een overwinning voor die persoon en voor de maatschappij. In het afgelopen jaar zijn er onder onze PvdA-wethouder ruim 90 mensen duurzaam uit de bijstand gestroomd en in een baan terecht gekomen; zeker van inkomen en zeker van een bijdrage aan de samenleving. Iedere AOW’er met een Ooievaarspas die met gratis OV weer de stad in kan, draagt bij aan een inclusieve samenleving. Ieder minima gezin dat gebruik kan maken van de door ons verruimde collectieve zorgverzekering, heeft weer iets meer te besteden. En ieder kind dat door de schoolspullenpas zeker is van goede pennen, potloden en schriften, is een voorbeeld van de wereld zoals die zou moeten zijn.

Voorzitter – er is een wereld zoals die is. En samen met ieder die daar aan kan bijdragen werkt de Partij van de Arbeid aan de wereld zoals die zou moeten zijn.